Modernizm w "Chłopach"

Modernizm to według słowika terminów literackich Stanisława Jaworskiego - (z francuskiego moderne - nowoczesny) zespół tendencji w literaturze i sztuce oraz w myśli europejskiej, które wystąpiły z końcem XIX i na początku XX wieku, przejawiając się w zróżnicowany sposób w poszczególnych literaturach i sztuce różnych narodów. Łączyła je wspólna postawa duchowa: przekonanie o kryzysie wartości mieszczańskiego świata, dekadentyzm, pesymizm, protest przeciwko moralności i obyczajowości mieszczańskiej. Wyrażało się to w poszukiwaniu nowych form sztuki (symbolizm, sztuka dla sztuki), a także przyznawanie artyście i sztuce niezależnej i nadrzędnej roli w społeczeństwie. Modernizm miał charakter międzynarodowy; wydawano wiele przekładów z literatur obcych, które pełniły funkcję inspirującą (np. w Polsce przekłady "Kwiatów zła" Charlesa Baudelaira i dramatów Maurycego Maeterlincka przez Zenona Przesmyckiego). Najważniejsze ośrodki modernizmu znajdowały się we Francji, w Niemczech (silne oddziaływanie filozofii Artura Schopenhauera i F. Nietzschego), w Austrii i w Rosji. Nazwę modenrizm przyjmuje się niekiedy na określenie pierwszej fazy literatury Młodej Polski, wyrażającej tzw. bunt modernistyczny.

Można wyróżnić trzy tendencje wyraźnie dominujące w prozie modernistycznej:

(szerzej o impresjonizmie)

(szerzej o naturalizmie)

(szerzej o symbolizmie)

Modernizm był okresem niejednorodnym, w którym pierwotnie sprzeczne ze sobą tendencje, powoli przenikały się, wzajemnie wzbogacały i uzupełniały. Pełny wyraz znalazło to w powieści polskiego noblisty. Prześledźmy więc, jak poszczególne, wyżej wymienione nurty przeplatając się w dziele, nadają mu charakter niejednolity, urozmaicony i nowoczesny, nie zaburzając przy tym jednak koncepcji utworu jako spójnej całości.

Impresjonizm występuje w powieści wielokrotnie, np. w opisie jesiennego pola, gdzie pojawiają się następujące określenia barw:
kobiety czerwieniły się na polach,
krowy srokate,
popielate zakony rdzawiły się,
gęsi, białe niby płaty śniegu,
bieliły się, zrudziałe łąki,
niebieskie warkocze dymów,
drzewa pożółkłe,
jesienna szarość
srebrne pajęczyny
jarzębiny o krwawych głowach
szary, przesłoneczniały kurz
wzbogacając tym opis i ułatwiając czytelnikowi "wtopienie się" w prezentowaną scenerię. W takich fragmentach proza Reymonta zostaje uzupełniona o elementy liryczne, czyli ulega liryzacji i skrajnej subiektywizacji, tzn. świat przedstawiony widziany jest oczami bohatera, nacechowany dodatnio bądź ujemnie w zależności od jego wrażeń i odczuć.

Nurt naturalizmu odnajdujemy w opisach uniesień miłosnych (np. schadzki Jagny z wójtem). Opiera się na darwinizmie, ujmuje człowieka jako zwierzę rozumne, lecz kierowane instynktami. Częstym motywem naturalistycznym są też opisy nędzy, brutalne i niejednokrotnie odrażające (np. chałupy Byliców). W tym przypadku nawiązuje Reymont do tendencji pokazywania świata bez osłonek, obiektywnie i bez ukrywania prawdy.

Do symbolicznych fragmentów należy m. in. Obraz ostatniego siewu i śmierci Boryny. Odnosi się on do motywu ziemi-matki i ziemi-żywicielki pojawiającego się w kulturze ludowej. Wyraża nierozerwalny związek z rolą. Można też interpretować tą scenę w odniesieniu do Biblijnego motywu przemijania ("z prochu powstałeś i w proch się obrócisz").

Przeplatanie się wielu technik wyklucza możliwość zaszufladkowania "Chłopów" do dzieł naturalistycznych czy symbolicznych. Trafniejsze jest szersze określenie - modernistyczne. Dodatkowo wskazują na to inne cechy.

Książka ma strukturę otwartą. Splata się ze sobą bardzo wiele wątków, nie wszystkie mają zakończenie (np. starego Bylicy). Narrator łączy w sobie cechy wszechwiedzącego i zaangażowanego w opisywane wydarzenia (ujawnia to w czasie wesela Boryny - m. in. Okrzykiem "Hej"). Posługuje się gwarą chłopską, lecz używa porównań wskazujących na ogromny talent literacki. Zna doskonale wieś i jej zwyczaje, lecz umie zachować do nich dystans, skomentować (np. Dominikowe diagnozy choroby Boryny). Rozumie psychikę bohaterów. Wykracza więc poza ramy wszechobecnego i wszechwiedzącego boga, bierze udział w życiu lipeckim, lecz zachowuje dystans, aby móc wprowadzić czytelnika w opisywany świat.

Temat dzieła odpowiada panującej wśród artystów chłopomanii. Nie stanowi jednak kontynuacji zachłyśnięcia się wsią, lecz odpowiedź na krzywdzącą chłopów, zdaniem Reymonta, "Ziemię" E. Zoli. Powieść ukazuje Lipce przekrojowo, podczas wszystkich pór roku, zarówno od strony biedoty jak i bogatych gospodarzy. Rodzi się pytanie, czy nie mamy do czynienia z dziełem realistycznym? Wskazuje na to wierność odtworzenia struktury społecznej, warunków życia, zwyczajów. Przeczy temu twierdzeniu osobowość narratora, stylizacja języka, oraz obecność innych, wymienianych już technik artystycznych.

Dzieło zrywa jednoznacznie z tradycją pozytywistyczną. Autor rezygnuje z utylitarnych celów powieści ograniczając się do kreowania świata. Nie ułatwia czytelnikowi przebrnięcia przez cztery tomy posługując się gwarą. Tworzy bardzo liryczne pejzaże. Unikając kompromisów, kreuje sztukę. Dowodem może być sposób wydania dzieła w 1922 roku, bogato ilustrowanego impresjonistycznymi obrazami, inicjałami w formie ludowych wycinanek.

"Chłopi" spełniają większość kryteriów opisujących dzieło modernistyczne. Łączą w sobie tendencje naturalistyczne, impresjonistyczne, symboliczne, występuje stylizacja języka, zaangażowany narrator. Stefan Lichański napisał w swoim opracowaniu:

"Schemat fabularny wysoce przydatny dla Reymonta-naturalisty, malarza i kronikarza wiejskiej codzienności, okazuje się nie mniej dogodny dla Reymonta-epika, usiłującego dać nie tylko panoramicznie kreślony obraz chłopskiego życia, ale również jego artystyczną syntezę." (s. 25)

Noblista wykracza poza ramy znanych dotąd konwencji i tworzy obraz prawdziwy, epopeję chłopską. Zaprasza czytelnika do świata łączącego piękno i brzydotę, emocje i wyrachowanie, obrzędowość i szare dni. Do opisu poszczególnych elementów używa różnorodnych środków artystycznych. Łamie konwenanse, uzyskuje powieść nowoczesną, modernistyczną i co najważniejsze - prawdziwą.

Bibliografia:

Stanisław Jaworski "Słownik terminów literackich"

Artur Hutnikiewicz "Od czystej formy do literatury faktu"

Stefan Lichański "Chłopi Władysława Stanisława Reymonta" - opracowanie z serii Biblioteki Analiz Literackich

Materiał przygotowali:
Paulina Biedugnis i Tomek Kukołowicz