Narracja w "Chłopach"

NARRATOR:

Narrator powieści jest odautorski, ukryty za światem przedstawionym, nie bierze udziału w opisywanych wydarzeniach. Jest mocno zakorzeniony w środowisku wiejskim, interesuje się jego sprawami. Ma wgląd w odczucia i emocje. Zmienia siłę i natężenie zainteresowania, niekiedy bardzo się emocjonując (np. w sądzie), a innym razem dystansując się od wydarzeń, nie wyrażając uczuć. Czasem z wnikliwością przygląda się jednostce. Jest wszechwiedzący, zmieniający często perspektywę narracji.

PERSPEKTYWY I STYLE NARRACJI:

Niewiele jest jednak fragmentów, w których funkcje te miałyby jednoznaczny charakter. Najczęściej realizowane są łącznie (przybierają postać określonych form podawczych z nasileniem cech wypowiedzi właściwych poszczególnym narratorom).

 

BIBLIOGRAFIA:

INTERNET:

Materiał przygotował:
MACIEK MATEJEWSKI